site menu

Osposobljavanje

OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH

Naziv: OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH

Kategorija: Osposobljavanje

Opis edukacije:

Programi obrazovanja odraslih dostupni stanovnicima ZE-DO Kantona

ZEDO-Moja-Buducnost-Google-728x90px

 OBRAZOVANJE VODI USPJEHU!

Izazovi života savremenog čovjeka na prvo mjesto stavljaju egzistenciju, sigurnost porodice, stabilna primanja, rad na poboljšanju kvalitete života… Prvi korak ka ostvarivanju ovih ciljeva je obrazovanje. Pravo na obrazovanje spada u red osnovnih ljudskih prava. Sticanje znanja i usavršavanje vještina vode prilikama za poboljšanje kvaliteta života, pronalasku adekvatnog zaposlenja i osiguranju stabilne budućnosti za sebe i svoju porodicu. Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Fondacija Helvetas Moja Budućnost, obezbjedili su sredstva za realizaciju određenih programa obrazovanja odraslih, koji su za građanke i građane ovog kantona potpuno besplatni. Programi su koncipirani tako da se odvijaju u vremenskim ciklusima. Prijave na programe odvijaju se putem web stranice www.pkzedo.ba na e-mail: obrazovanjeodraslihzdk@pkzedo.ba .

Zašto je dobro prijaviti se na obrazovne programe za odrasle?

Ustaljeno mišljenje, da je obrazovanje proces, koji završava najvišim akademskim stupnjem u ranim 30-tim godinama, je pogrešno. Obrazovanje je kontinuiran proces, koji usljed životnih okolnosti može biti prekinut, ali se i nastaviti… Obrazovanje odraslih je izuzetno važna grana obrazovnog sistema jer je svojevrsna “druga šansa”, prilika da se osigura i poboljša kvalitet života, te unaprijede postojeća znanja i vještine u cilju napredovanja i unaprjeđenja. Suštinski, obrazovanje odraslih je preduslov za ostvarivanje samorealizacije i punog ličnog potencijala osobe.

U sklopu formalnog obrazovanja odraslih, postoje programi za osnovno obrazovanje odraslih i programi dokvalifikacije (sticanje višeg stepena kvalifikacije u okviru istog polja) i prekvalifikacije koje se odnosi na sticanje znanja i vještina, koje sa prethodno stečenim kvalifikacijama omogućava sticanje novog zanimanja. Pored navedenog postoje programi osposobljavanja odnosno sticanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnih za obavljanje manje složenih poslova, zatim specijalizacija gdje se stiču nova znanja i vještine u okviru već postojećih zanimanja, te usavršavanje, koje je svaki oblik obrazovanja, nakon završenog obrazovanja, tokom radnog vijeka sa ciljem poboljšanja postojećih kompetencija radi daljnjeg ličnog i profesionalnog napretka.

“Ostvarivanje punog potencijala na ličnom i poslovnom planu, težnja je svake individue, a mi smatramo da je taj cilj moguće ostvariti kroz razvitak u obrazovnom procesu. Izuzetno nam je zadovoljstvo građanima i građankama ZE-DO Kantona predstaviti određene besplatne programe osposobljavanja odraslih.

Ovim putem još jednom ohrabrujemo nezaposlene odrasle osobe sa Kantona, da se prijave i sebi osiguraju bolju budućnost. Jedina investicija je vrijeme, investicija koja će vam se u budućnosti u potpunosti isplatiti” poručili su iz Fondacije Helvetas Moja budućnost.

Besplatno osposobljavanje  odraslih se realizira u okviru aktuelnih projektnih aktivnosti Privredne komore ZDK, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, a zahvaljujući  podršci  inostranih  donatora/Fondacije Helvetas Moja budućnost, Vlade ZDK, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Bilo koji, od navedenih programa, temelj je za lični i profesionalni rast i razvoj. Sticanje novih vještina, usavršavanje u svom polju djelovanja ili biranje novog pravca profesionalne ostvarenosti vode do punog ličnog i profesionalnog razvoja osobe. Ovaj put razvitka moguć je kroz procese obrazovanja, započete u bilo kojem životnom dobu.