site menu

Uloga i zadaci
Privredne komore ZDK

OSNOVNA ULOGA

 • Legitimno partnersko zastupanje i zaštita interesa članova Komore pred organima zakonodavne i izvršne vlasti i uprave u pripremi, usvajanju i provođenju zakonskih i drugih propisa iz oblasti privređivanja;
 • Unapređivanje razvoja privrede i poduzetništva;
 • Obavljanje javnih ovlaštenja (izdavanje certifikata o porijeklu robe i dr.);
 • Drugi poslovi i djelatnosti koje imaju za cilj povećanje efikasnosti poslovanja članova i njihovog uspješnijeg uključivanja u tržišne tokove (informatika, edukacija, razvojni programi i projekti, uvođenje sistema kvaliteta kod članova Komore, standardizacije proizvoda i usluga, mjere zaštite domaće proizvodnje, te stručne, organizacione, marketinško-promocione i druge pomoći članovima).

KONCEPT ORGANIZOVANJA I DJELOVANJA

 • Strukovna udruženja obavljaju poslove i zastupaju interese svih djelatnosti u svom okviru;
 • Sektori obavljaju poslove i zastupaju interese više udruženja u svom sastavu;
 • Organi Komore (Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik), prate problematiku svih sektora i zastupaju interese svih članova Komore.

ČLANOVI KOMORE I ČLANARINA

 • Svi registrovani privredni subjekti sa sjedištem na području Zeničko-dobojskog kantona na osnovu pismene izjave o pristupanju u članstvo;
 • Članstvom u Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona istovremeno se stiče članstvo i u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH;
 • Pristupanjem u članstvo svaki član osigurava: ravnopravno članstvo u komorskom sistemu, pravo da učestvuje u biranju predstavnika u sve oblike komorskog organiziranja, pravo korištenja svih potencijala komorskog sistema, pravo učešća u svim oblicima i svim programima djelovanja komorskog sistema, pravo korištenja svih rezultata iz programa aktivnosti komorskog sistema i programa pomoći, pravo na legitimno zastupanje kod subjekata zakonodavne i izvršne vlasti, te predstavljanje kod privrednih subjekata i drugih asocijacija, pravo na organizirani nastup i predstavljanje kroz komorski sistem na sajmovima i drugim promocionim skupovima;
 • Odlukom Skupštine Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona a na osnovu usaglašenih odnosa utvrđuje se kriterij i visina jedinstvene mjesečne članarine uvažavajući ekonomsku snagu članova.

KORISTI KOJE IMAJU ČLANOVI KOMORE

 • Članovi su jedinstvene privredne asocijacije po uzoru na sve zemlje bivše ex Jugoslavije i većine najrazvijenijih zemalja Evropske unije;
 • Imaju legitimnog i kompetentnog zastupnika pred organima zakonodavne i izvršne vlasti, te predstavljanja u zemlji i svijetu, imaju svoja udruženja, vijeća, odbore i druge oblike organiziranja u zastupanju i realiziranju svojih poslovnih ciljeva;
 • Mogu izvršiti bitan uticaj u stvaranju povoljnijeg okruženja za biznis i uspješno poslovanje;
 • Imaju na raspolaganju svoju asocijaciju u svakoj vrsti stručne pomoći kao i organiziranje svih vrsta privrednih manifestacija od zajedničkog ili pojedinačnog interesa;
 • Imaju na raspolaganju kompletnu infrastrukturu u provođenju svih oblika aktivnosti, usaglašavanju stavova i artikulisanju interesa;
 • Za članove se poslovi javnih ovlaštenja obavljaju po povoljnijim uslovima.

PONUDA STRUČNE POMOĆI, SAVJETA I INFORMACIJA

 • Putem programa edukacije;
 • Stručnim savjetovanjima, okruglim stolovima i simpozijima, prezentacijama makro projekata i slično;
 • Članicama u izradi razvojnih programa, registraciji novoformiranih kompanija, i drugo;
 • Marketinško-promocionim aktivnostima za članice;
 • Pripremom i organiziranjem članica u nastupima na sajmovima, izložbama i drugim oblicima prezentacije;
 • Gradnjom partnerskih odnosa sa inozemnim, regionalnim privrednim/gospodarskim komorama;
 • Organiziranjem i prihvatom posjeta privrednih delegacija drugih regija i drugih država, te uspostavljanjem poslovnih komunikacija sa zainteresiranim članovima;
 • Nastupanjem na odabranim privrednim sajmovima i drugim privrednim manifestacijama, u okviru komorskog sistema i u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom;
 • Izradom promocionih, marketinških publikacija, brošura, prospekata, CD i sl. za pojedine članove, grupacije članova iz pojedinih grana ili za predstavljanje kompletne privredne strukture;
 • O mogućim izvorima finansiranja i njihovim uslovima;
 • O tehnološkim i drugim inovacijama;
 • O potražnji i ponudi u zemlji i inostranstvu;
 • O zakonima i drugim propisima u području ekonomskih odnosa s inostranstvom;
 • Izdavanje dokumenata u skladu sa javnim ovlaštenjima;
 • Drugi stručni i organizirani poslovi i zadaci prema zahtjevima članova.

PUBLIKACIJE

 • Periodične publikacije, katalozi i drugo.