site menu

Struktura
organizacije Privredne komore ZDK

SKUPŠTINA KOMORE (35)

NADZORNI ODBOR (5) | UPRAVNI ODBOR(11)

PREDSJEDNIK KOMORE (1)

SEKTOR ZA INDUSTRIJU, USLUGE I PROJEKTE 

 • Udruženje energetike, rudarstva i industrije;
 • Udruženje tekstila, kože i obuće;
 • Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije;
 • Udruženje građevinarstva i industrije građevinskog materijala;
 • Udruženje šumarstva, prerade drveta, papirne i grafičke industrije;
 • Udruženje prometa i komunikacija, komunalnih djelatnosti, ugostiteljstva i turizma;
 • Udruženje trgovine, bankarstva, osiguranja i poslovnih usluga.
 • Projekti.

SEKTOR ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE 

 • Obavlja ekonomske, računovodstvene, analitičke i pravne poslove za potrebe organa Komore u skladu sa zakonskim i statutarnim obavezama i ovlaštenjima i godišnjem programu rada Komore.  

SEKTOR ZA INFORMATIKU, STATISTIKU I JAVNA DOKUMENTA

 • Vodi i ažurira bazu podataka kompanija ZDK;
 • Priprema, kreira i štampa mjesečne, kvartalne i godišnje informacije o stanju u privredi i vanjskotrgovinskoj razmjeni ZDK koristeći informacije iz vlastitih baza podataka, VTK BiH, PUFBiH te agencija za statistiku FBiH i BiH;
 • Kreira i ažurira WEB stranice Privredne komore ZDK, vodi stranice društvenih mreža;
 • Obavlja poslove izdavanja javnih dokumenata (uvjerenja o porijeklu proizvoda).