Meni

Zeničko-dobojski kanton
prostire se na površini cca 3344,1 km² i po površini zauzima četvrto mjesto u FBiH

U svom sastavu Kanton obuhvata 10 općinskih područja i to: Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Zavidovići, Žepče te 2 gradska područja: Visoko i Zenica kao administrativno sjedište Kantona. Na području Kantona živi oko 360 hiljada stanovnika što čini 17,2% ukupnog stanovništva Federacije BiH. Po broju stanovništva Zeničko-dobojski kanton se nalazi na trećem mjestu u Federaciji BiH iza Tuzlanskog i Sarajevskog kantona.

Kanton ima svoje komparativne prednosti jer se nalazi u centralnom dijelu BiH kroz koji najvećim dijelom protiče rijeka Bosna, prolazi magistralni put M-17 i željeznička pruga, koji povezuju sjeverni sa južnim dijelom BiH, (sa izlazom i ulazom u Republiku Hrvatsku), kao i trasa budućeg koridora Vc.

Kanton raspolaže značajnim bogatstvima u rudama, mineralima, šumama i zemljištem pogodnim za proizvodnju zdrave hrane. Pored ovih bogatstava, područje Kantona je veoma pogodno za razvoj planinskog, banjskog, lovnog, ribolovnog, seoskog i sportskog turizma sa velikim brojem interesantnih kulturno-historijskih znamenitosti srednjovjekovne i novije historije Bosne.

U Kantonu je registrovano blizu 2400 privrednih društava od čega blizu 70% čine privredna društva sa privatnim oblikom vlasništva. Privredna društva na području Kantona zapošljavaju blizu 68.000 zaposlenika, što čini 17,5% ukupnog broja zaposlenika u Federaciji BiH.

Zeničko-dobojski kanton raspolaže sa veoma značajnim proizvodnim kapacitetima za razvoj BiH i šireg okruženja. Ovi proizvodni potencijali skoncentrisani su energetici, rudarstvu, prerađivačkoj industriji i saobraćaju. U strukturi ukupne proizvodnje Kantona prerađivačka industrija učestvuje sa 45,41%, snabdijevanje električnom energijom, gasom i vodom sa 34,77% i rudarstvo sa 19,82%. U ukupnoj proizvodnji Federacije BiH Kanton učestvuje sa 20,5%.

U oblasti prerađivačke industrije u Kantonu posebno su razvijene slijedeće grane: metalno i metaloprerađivačka industrija, drvoprerađivačka industrija, proizvodnja papira i kartona, papirne i kartonske ambalaže, tekstilna i kožarska industrija i proizvodnja građevinskih materijala. Privreda Kantona sa svojim proizvodima i uslugama orjentisana je na izvoz i u vanjskotrgovinskoj razmjeni sa svijetom bilježi dobre rezultate. U ukupnom izvozu roba i usluga Federacije BiH, Kanton učestvuje sa 22,6%. Pokrivenost uvoza izvozom ostvarena je sa 99,5% i znatno je povoljnija u odnosu na pokrivenost uvoza izvozom u privredi Federacije BiH koja iznosi 59,4% /podaci iz 2020./. Najznačajniji partneri u vanjskotrgovinskoj razmjeni su slijedeće zemlje: Slovenija, Hrvatska, Srbija, Njemačka, Austrija i Italija. Privredna društva sa područja kantona mogu ponuditi stranim partnerima široki spektar kvalitetnih proizvoda i usluga koji su našli svoje mjesto na tržištu: visokokvaliteni mrki ugalj za industriju i domaćinstva, valjane čelične proizvode, kovani čelik po nacrtu, šipkasti kovani čelik i široki asotiman otkivaka za brodogradnju i industriju, livene proizvode od sivog, noduliranog i temperliva, uljne i vodene pumpe za motore, prešistače ulja, goriva i zraka za benzinske i dizel motore, prečistače raznih namjena, sve vrste svjećica za motore i industrijsku keramiku, namještaj svih vrsta i dizajna, te parket, stolariju rezanu građu i razne elemente, modnu obuću i odjeću od tekstila i kože, dekorativne tkanine i prekrivače, papir, karton, kartonsku i papirnu ambalažu, građevinske materijale (cement, ciglarski proizvodi, ukrasni kamen i drugo), usluge inžinjeringa, projektovanje, izvođenje radova u građevinarstvu i sl., turističke i prevozničke usluge, bankarske, osiguravajuće i druge usluge, itd.

Pored ovih proizvoda i usluga stranim partnerima se nudi raznovrsna poslovna saradnja i zajednička ulaganja u realizaciji pojedinih konkretnih projekata na području grada Zenica.