Zahtjev za dostavu ponude za uslugu pripreme i isporuke hrane i pića za vrijeme trajanja projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju"

Broj: 01-137/24

Zenica, 25.03.2024.g.

Na osnovu člana 47. Statuta Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/99, 4/02, 7/06, 6/12, 3/15 i 20/22), Vodiča za nabavke za projekte finansirane od strane GIZ-a-Annex 4a, Uputstva o nabavci roba i usluga u toku implementacije projekta Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-1096/19 od 27.12.2019. godine, Odluke o nabavkama u toku realizacije projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju"/"Enhancing the Framework for Sustainable TVET, with Focus on Green Transformation", broj: 01-16-01/24 od 17.01.2024. godine d o n o s i  s e 

PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude za uslugu pripreme i isporuke hrane i pića za vrijeme trajanja Projekta 

Poštovani, 

U okviru grant ugovora zaključenog sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u sklopu projekta "Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini" koji finansiraju Njemačka i Švicarska vlada, Privredna komora ZDK implementira projekat "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanja s fokusom na zelenu transformaciju" (u daljem tekstu: Projekt) i vrši predmetnu nabavku.

Generalni cilj Projekta je dalji razvoj i integracija elemenata dualno organizovanog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja i obuke (u daljem tekstu: SSO) Zeničko-dobojskog kantona, s fokusom na zelenu transformaciju. Specifični ciljevi projekta obuhvataju sljedeće: uspostavu metodologije i procedure prikupljanja i analiziranja podataka u vezi sa SSO, te provođenje studije praćenja (tzv. Tracer study) na godišnjem nivou; ozelenjavanje ishoda učenja; razvoj okvira za sistemsku integraciju mentora praktične nastave kod privrednih subjekata i master trenera; povećanje interesa privrednih subjekata za učešće u praktičnoj nastavi; podizanje svijesti javnosti o dualno organizovanom obrazovanju sa posebnim fokusom na zelenu transformaciju.

  1. I. PREDMET NABAVKE:

Predmet nabavke je nabavka usluge dostavljanja pripremljene hrane (ketering/švedski stol) i usluge posluživanja hrane u objektu ponuđača tokom odvijanja ukupno 17 sastanaka, radnih skupova i radionica za vrijeme trajanja i implementacije Projekta, prema specifikaciji koja je sastavni dio ovog Zahtjeva. 

Način izvršenja: Ugovor će se realizirati sukcesivno putem narudžbenica, koje će Privredna komora ZDK izabranom ponuđaču dostaviti najkasnije 2 dana prije početka događaja. 

Mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora su slijedeće lokacije:

  • prostorije Privredne komore ZDK na adresi Mehmedalije Tarabara br.15;
  • prostorije objekta izabranog ponuđača. 

Rok isporuke usluga – kontinuirano u periodu trajanja ugovora, prema potrebama i pojedinačnim narudžbama Privredne komore ZDK.

Količina predmeta poziva

S obzirom da je priroda usluge, koja je predmet poziva, takva da trenutno nije moguće odrediti tačnu količinu predmeta nabavke, Privredna komora ZDK zadržava pravo naknadne izmjene količina ili vrste usluge, u okviru ugovorene cijene sa izabranim ponuđačem, u smislu njihovog povećanja ili smanjenja u skladu sa izmjenama uzrokovanim objektivnim okolnostima. 

Plaćanje usluga će se plaćati nakon svake izvršene usluge, prema uredno ispostavljenoj fakturi izabranog ponuđača, u roku od 30 dana od prijema iste. 

Tehnička i količinska specifikacija usluge

Detaljna specifikacija usluge pripreme i isporuke hrane i pića za vrijeme trajanja Projekta, koji izabrani ponuđač treba isporučiti  u periodu od dana potpisivanja ugovora pa najkasnije do 14.01.2026.godine, data je u zasebnom dokumentu pod nazivom "Tehnička i količinska specifikacija usluge pripreme i isporuke hrane i pića", koji je sastavni dio ovog Zahtjeva za dostavu ponude. Ponuđači dokument "Tehnička i količinska specifikacija usluge pripreme i isporuke hrane i pića" trebaju koristiti kao obrazac za dostavu svoje ponude. 

Privredna komora ZDK će isporuke u okviru ove nabavke koristiti isključivo za potrebe implementacije projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju"/"Enhancing the Framework for Sustainable TVET, with Focus on Green Transformation." 

Ponuda treba sadržavati pojedinačnu vrijednost svake usluge (uključujući PDV) navedene pod "Opis usluge" u dokumentu „Tehnička i količinska specifikacija usluge pripreme i isporuke hrane i pića". 

U cijenu se također uračunava:

  • priprema hrane, dovoz, serviranje švedskog stola/finger fooda, te odvoz 
  1. II. KVALIFIKACIJE PONUĐAČA

Kako bi ponuda bila prihvatljiva, ista mora sadržavati dokaze o potrebnim kvalifikacijama ponuđača:

  • Dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti;
  • Dokaz o vršenju usluga keteringa (dostaviti najmanje 2 preporuke ustanove/firme sa kojom je prethodno realizovana saradnja ili neki sličan dokaz kojim se traženo dokazuje). 
  1. III. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE:
  • Kriterij za izbor/dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, koja ispunjava zahtjeve navedene u dokumentu „Tehnička i količinska specifikacija usluge pripreme i isporuke hrane i pića i koja sadržava dokaze o ispunjavanju potrebnih kvalifikacija ponuđača, navedenih u tački II ovog Zahtjeva. 

Imenovana Komisija za nabavke u projektu, ocjenjuje svaki od II KVALIFIKACIJE PONUĐAČA sa bodovima od 5 do 0, (od najbolje do najslabije rangiranog ponuđača), dok 0 bodova se može dodijeliti samo ponuđaču koji uopšte nije dostavio konkretan dokaz o ispunjavanju kvalifikacije/a u svojoj ponudi.

Komisija za nabavke u projektu, kreira tabelu koja će sadržavati ocjene za svakog ponuđača prema svakom od II KVALIFIKACIJE PONUĐAČA, sa ukupnim ocjenama.

Komisija za nabavke u projektu kreira tabelarno i sumu bodova koje su ponuđači pojedinačno ostvarili, a zatim uz Zapisnik daje preporuku predsjednici Komore da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđači će po okončanju postupka nabavke, putem e-maila, biti informisani o ishodu predmetne nabavke, tako što će im biti dostavljena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te će na istu imati pravo žalbe u roku od 7 dana. 

Sa izabranim ponuđačem će se zaključiti ugovor na period od dana zaključivanja ugovora do 14.01.2026.godine, a nabavka usluga će se vršiti sukcesivno, u skladu sa potrebama Privredne komore ZDK. 

  1. IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponude dostaviti putem maila pkzedo@bih.net.ba ili lično u zgradu Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, III sprat, najkasnije do 01.04.2024.godine (ponedjeljak) do 15:00 sati. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje.  

S poštovanjem,

  

                                                                                                      P R E D S J E D N I C A

                                                                                   ___________________________

                                                                                                  mr.sci. Diana Babić, s.r.

 

Tehnička specifikacija ponude_Obrazac za dostavu ponude