Zahtjev za dostavu ponude za implementaciju promotivnih aktivnosti u okviru Projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju“

Broj: 01-135/24

Zenica, 22.03.2024.g. 

Na osnovu člana 47. Statuta Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/99, 4/02, 7/06, 6/12, 3/15 i 20/22), Vodiča za nabavke za projekte finansirane od strane GIZ-a-Annex 4a, Uputstva o nabavci roba i usluga u toku implementacije projekta Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-1096/19 od 27.12.2019. godine, Odluke o nabavkama u toku realizacije projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju“/“Enhancing the Framework for Sustainable TVET, with Focus on Green Transformation“, broj: 01-16-01/24 od 17.01.2024. godine i Odluke o objavi javnog poziva za dostavu ponuda za implementaciju promotivnih aktivnosti  za potrebe Projekta broj:01-122/24 od 12.03.2024.godine, d o n o s i  s e 

PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude za implementaciju promotivnih aktivnosti u okviru Projekta   

Poštovani/a, 

Privredna komora ZDK, za potrebe implementacije projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju“/“Enhancing the Framework for Sustainable TVET, with Focus on Green Transformation“, objavljuje ovaj zahtjev prema fizičkim/pravnim licima za dostavu ponude. 

Generalni cilj Projekta je dalji razvoj i integracija elemenata dualno organizovanog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja i obuke (u daljem tekstu: SSO) Zeničko-dobojskog kantona, s fokusom na zelenu transformaciju. Specifični ciljevi projekta obuhvataju sljedeće: uspostavu metodologije i procedure prikupljanja i analiziranja podataka u vezi sa SSO, te provođenje studije praćenja (tzv. Tracer study) na godišnjem nivou; ozelenjavanje ishoda učenja; razvoj okvira za sistemsku integraciju mentora praktične nastave kod privrednih subjekata i master trenera; povećanje interesa privrednih subjekata za učešće u praktičnoj nastavi; podizanje svijesti javnosti o dualno organizovanom obrazovanju sa posebnim fokusom na zelenu transformaciju.

I          PREDMET NABAVKE

Predmet ove nabavke su promotivne aktivnosti koje imaju za cilj imaju podizanje svijesti javnosti o dualno organizovanom SSO sa fokusom na zelenu transformaciju, mobilizaciju privrednih subjekata za učešće u praktičnoj nastavi učenika srednjih škola za stručno obrazovanje i obukute, te promicanje saradnje između dva mjesta učenja. 

II         OBAVEZE PR EKSPERTA/AGENCIJE

 1. 1. Kreiranje/izrada vizuelnog identiteta projekta;
 2. 2. Dizajn i priprema za štampu promotivnog materijala;
 3. 3. Kreiranje koncepta i izrada do tri video klipa;
 4. 4. Dizajniranje i izrada 2 web banera i 2 infografike i distribucija na identificirane web stranice ili druge medijske kanale;
 5. 5. Kreiranje i distribucija do pet tematskih PR članaka putem medija;
 6. 6. Grafički dizajn i priprema za štampu do četiri dokumenta (booklet).

Detaljan prikaz aktivnosti, koji izabrani ponuđač treba realizirati u periodu od dana potpisivanja ugovora pa najkasnije do 14.01.2026.godine, dat je u zasebnom dokumentu pod nazivom „Opis aktivnosti“, koji je sastavni dio ovog Zahtjeva za dostavu ponude. 

III       KVALIFIKACIJE PR EKSPERTA/AGENCIJE

Kako bi ponuda bila prihvatljiva, ista mora sadržavati dokaze o potrebnim kvalifikacijama PR eksperta/agencije:

 • Najmanje 7 godina iskustva u oblasti odnosa sa javnošću i promotivnih aktivnosti;
 • Portfolio radova iz PR oblasti (grafički dizajn dokumenta, priprema promotivnog materijala, izrada pomotivnog videa, izrada web banera i infografika, kreiranje tematskih PR članaka, kreiranje booklet-a). 

IV        KRITERIJI ZA IZBOR PONUDE

 • Ponude mogu dostaviti fizička ili pravna lica.
 • Ponuda treba sadržavati pojedinačnu vrijednost (uključujući PDV - za pravna lica) svih stavki navedenih pod Isporuke/produkti u dokumentu „Opis aktivnosti“.
 • Kriterij za izbor/dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, koja ispunjava zahtjeve navedene u dokumentu „Opis aktivnosti“ predmetne nabavke i koja sadržava dokaze o ispunjavanju potrebnih kvalifikacija PR eksperta/agencije, navedenih u tački III ovog Zahtjeva.

Imenovana Komisija za nabavke u projektu, ocjenjuje svaki od III KVALIFIKACIJE EKSPERTA sa bodovima od 5 do 0, (od najbolje do najslabije rangiranog ponuđača), dok 0 bodova se može dodijeliti samo ponuđaču koji uopšte nije dostavio konkretan dokaz o ispunjavanju kvalifikacije/a u svojoj ponudi.

Komisija za nabavke u projektu, kreira tabelu koja će sadržavati ocjene za svakog ponuđača prema svakom od III KVALIFIKACIJE EKSPERTA, sa ukupnim ocjenama.

Komisija za nabavke u projektu kreira tabelarno i sumu bodova koje su ponuđači pojedinačno ostvarili, a zatim uz Zapisnik daje preporuku predsjednici Komore da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđači će po okončanju postupka nabavke, putem e-maila, biti informisani o ishodu predmetne nabavke, tako što će im biti dostavljena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te će na istu imati pravo žalbe u roku od 7 dana. 

 1. 1. FORMA I ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Zahtjev za dostavu ponude za implementaciju promotivnih aktivnosti u okviru Projekta objavljuje se na službenoj stranici Komore www.pkzedo.ba , dana 22.03.2024. godine.

Ponude u pdf formatu dostaviti putem maila: pkzedo@bih.net.ba najkasnije do 29.03.2024. godine do 15:00 sati ili lično na adresu Komore ulica Mehmedalije Tarabara 15, 72000 Zenica.

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje.

 

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

mr.sci. Diana Babić, s.r.