Zahtjev za dostavu ponude – „Izrada dokumenta strategije i akcionog plana za mobilizaciju kompanija za sudjelovanje u praktičnoj nastavi učenika SSO“

Broj: 01-74/24

Zenica, 21.02.2024.g. 

Na osnovu člana 47. Statuta Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/99, 4/02, 7/06, 6/12, 3/15 i 20/22), Vodiča za nabavke za projekte finansirane od strane GIZ-a-Annex 4a, Uputstva o nabavci roba i usluga u toku implementacije projekta Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-1096/19 od 27.12.2019. godine, Odluke o nabavkama u toku realizacije projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju“/“Enhancing the Framework for Sustainable TVET, with Focus on Green Transformation“, broj: 01-16-01/24 od 17.01.2024. godine, objavljuje se 

PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude – "Izrada dokumenta strategije i akcionog plana za mobilizaciju kompanija za sudjelovanje u praktičnoj nastavi učenika SSO" 

Poštovani/a, 

Privredna komora ZDK, za potrebe implementacije projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju“/“Enhancing the Framework for Sustainable TVET, with Focus on Green Transformation“, objavljuje ovaj zahtjev prema fizičkim licima za dostavu ponude. 

Generalni cilj Projekta je dalji razvoj i integracija elemenata dualno organizovanog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja i obuke (u daljem tekstu: SSO) Zeničko-dobojskog kantona, s fokusom na zelenu transformaciju. Specifični ciljevi projekta obuhvataju sljedeće: uspostavu metodologije i procedure prikupljanja i analiziranja podataka u vezi sa SSO, te provođenje studije praćenja (tzv. Tracer study) na godišnjem nivou; ozelenjavanje ishoda učenja; razvoj okvira za sistemsku integraciju mentora praktične nastave kod privrednih subjekata i master trenera; povećanje interesa privrednih subjekata za učešće u praktičnoj nastavi; podizanje svijesti javnosti o dualno organizovanom obrazovanju sa posebnim fokusom na zelenu transformaciju.

I          PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je dostava ponude za pružanje usluge, kako slijedi:

 • Izrade dokumenta strategije i akcionog plana za mobilizaciju kompanija za sudjelovanje u praktičnoj nastavi učenika SSO; Angažovani ekspert će biti zadužen za provedbu niza aktivnosti koje imaju za cilj izradu dugoročne strategije koja predviđa potencijalne akcije, mjere i intervencije za motivisanje kompanija i obrtnika za sudjelovanje u praktičnoj nastavi, kao i unapređenje saradnje dva mjesta učenja. 

II         OBAVEZE EKSPERTA

1.Izrada koncepta strategije sa akcionim  planom za mobilizaciju poslovnih subjekata za učešće u praktičnoj nastavi u okviru SSO-a;

2.Izrada prijedloga strategije sa akcionim planom za mobilizaciju poslovnih subjekata za učešće u praktičnoj nastavi u okviru SSO-a, u skladu sa prethodno odobrenim, izrađenim konceptom i izrada PowerPoint prezentacije;

3.Facilitacija i moderiranje do dva sastanaka čiji je cilj utvrđivanje odnosno usaglašavanje akcionog plana i strategije za mobilizaciju poslovnih subjekata za sudjelovanje u praktičnoj nastavi učenika SSO i pružanje potrebnog stručnog inputa za vrijeme trajanja istih;

4.Finaliziranje strategije i akcionog plana mobilizacije kompanija na temelju prethodno prikupljenih inputa sa održanih sastanaka. 

Detaljan prikaz aktivnosti, koji izabrani ponuđač treba realizirati u periodu od dana potpisivanja ugovora pa najkasnije do 31.08.2024.godine, dat je u zasebnom dokumentu pod nazivom „Opis aktivnosti“, koji je sastavni dio ovog Zahtjeva za dostavu ponude. 

III       KVALIFIKACIJE EKSPERTA

Kako bi ponuda bila prihvatljiva, ista mora sadržavati dokaze o potrebnim kvalifikacijama eksperta:

 • Biografija;
 • Završen fakultet na polju obrazovnih ili društvenih nauka;
 • Najmanje 7 godina profesionalnog iskustva u provođenju sličnih zadataka, sa iskustvom u izradi najmanje 4strategije i/ili analize obrazovnih politika u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, u zadnje 3 godine (kao dokaz dostaviti i preporuke);
 • Iskustvo u radu na projektima na temu unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja;
 • Stručno znanje u oblasti sistema srednjeg stručnog obrazovanja u BiH, sa posebnim akcentom na ZDK (kao dokaz dostaviti i preporuke);
 • Iskustvo u facilitiranju i moderiranju sastanaka. 

IV        KRITERIJI ZA IZBOR PONUDE

 • Ponude mogu dostaviti isključivo fizička lica.
 • Ponuda treba sadržavati ukupnu vrijednost svih aktivnosti navedenih u zasebnom dokumentu „Opis aktivnosti“.
 • Kriterij za izbor/dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, koja ispunjava zahtjeve navedene u dokumentu „Opis aktivnosti“ predmetne nabavke i koja sadržava dokaze o ispunjavanju potrebnih kvalifikacija eksperta, navedenih u tački III ovog Zahtjeva. 

Imenovana Komisija za nabavke u projektu, ocjenjuje svaki od III KVALIFIKACIJE EKSPERTA sa bodovima od 5 do 0, (od najbolje do najslabije rangiranog ponuđača), dok 0 bodova se može dodijeliti samo ponuđaču koji uopšte nije dostavio konkretan dokaz o ispunjavanju kvalifikacije/a u svojoj ponudi.

Komisija za nabavke u projektu, kreira tabelu koja će sadržavati ocjene za svakog ponuđača prema svakom od III KVALIFIKACIJE EKSPERTA, sa ukupnim ocjenama.

Komisija za nabavke u projektu kreira tabelarno i sumu bodova koje su ponuđači pojedinačno ostvarili, a zatim uz Zapisnik daje preporuku predsjednici Komore da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđači će po okončanju postupka nabavke, putem e-maila, biti informisani o ishodu predmetne nabavke, tako što će im biti dostavljena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te će na istu imati pravo žalbe u roku od 7 dana. 

 1. FORMA I ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Zahtjev za dostavu ponude – „Izrada dokumenta strategije i akcionog plana za mobilizaciju kompanija za sudjelovanje u praktičnoj nastavi učenika SSO“ objavljuje se na službenoj stranici Komore www.pkzedo.ba , dana 21.02.2024. godine.

Ponude u pdf formatu dostaviti putem maila: pkzedo@bih.net.ba najkasnije do 28.02.2023. godine do 15:00 sati ili lično na adresu Komore ulica Mehmedalije Tarabara 15, 72000 Zenica.

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje. 

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A 

mr.sci. Diana Babić, s.r.

Opis aktivnosti_Ekspert output 4