Zahtjev za dostavu ponude – „Izrada dokumenta preporuka za integraciju mentora praktične nastave i master trenera u sistem SSO ZDK“

Broj: 01-67/24

Zenica, 20.02.2024.g. 

Na osnovu člana 47. Statuta Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/99, 4/02, 7/06, 6/12, 3/15 i 20/22), Vodiča za nabavke za projekte finansirane od strane GIZ-a-Annex 4a, Uputstva o nabavci roba i usluga u toku implementacije projekta Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-1096/19 od 27.12.2019. godine, Odluke o nabavkama u toku realizacije projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju“/“Enhancing the Framework for Sustainable TVET, with Focus on Green Transformation“, broj: 01-16-01/24 od 17.01.2024. godine, objavljuje se 

PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude – „Izrada dokumenta preporuka za integraciju mentora praktične nastave i master trenera u sistem SSO ZDK 

Poštovani/a, 

Privredna komora ZDK, za potrebe implementacije projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju“/“Enhancing the Framework for Sustainable TVET, with Focus on Green Transformation“, objavljuje ovaj zahtjev prema fizičkim licima za dostavu ponude. 

Generalni cilj Projekta je dalji razvoj i integracija elemenata dualno organizovanog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja i obuke (u daljem tekstu: SSO) Zeničko-dobojskog kantona, s fokusom na zelenu transformaciju. Specifični ciljevi projekta obuhvataju sljedeće: uspostavu metodologije i procedure prikupljanja i analiziranja podataka u vezi sa SSO, te provođenje studije praćenja (tzv. Tracer study) na godišnjem nivou; ozelenjavanje ishoda učenja; razvoj okvira za sistemsku integraciju mentora praktične nastave kod privrednih subjekata i master trenera; povećanje interesa privrednih subjekata za učešće u praktičnoj nastavi; podizanje svijesti javnosti o dualno organizovanom obrazovanju sa posebnim fokusom na zelenu transformaciju.

I          PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je dostava ponude za pružanje usluge, kako slijedi:

 • Izrada dokumenta preporuka za integraciju mentora praktične nastave i master trenera u sistem SSO ZDK; Angažovani ekspert će biti zadužen za provedbu niza aktivnosti koje imaju za cilj pridonijeti sistemskoj integraciji mentora i master trenera u kompanijama, a kako bi se osigurala održiva rješenja i institucionalizacija novih uloga i nadležnosti Privredne komore ZDK. 

II         OBAVEZE EKSPERTA

1.Priprema materijala za sastanke sa relevantnim akterima čiji je cilj izrada/usaglašavanje preporuka za sistemsku integraciju mentora praktične nastave i master trenera u SSO u ZDK;

2.Facilitacija i moderiranje do tri sastanaka čiji je cilj utvrđivanje odnosno usaglašavanje preporuka za sistemsku integraciju mentora praktične nastave i master trenera sa relevantnim akterima iz ZDK i pružanje potrebnog stručnog inputa za vrijeme trajanja istih;

3.Finaliziranje dokumenta preporuka na temelju prethodno prikupljenih inputa. 

Detaljan prikaz aktivnosti, koji izabrani ponuđač treba realizirati u periodu od dana potpisivanja ugovora pa najkasnije do 28.02.2025.godine, dat je u zasebnom dokumentu pod nazivom „Opis aktivnosti“, koji je sastavni dio ovog Zahtjeva za dostavu ponude. 

III       KVALIFIKACIJE EKSPERTA

Kako bi ponuda bila prihvatljiva, ista mora sadržavati dokaze o potrebnim kvalifikacijama eksperta:

 • Biografija;
 • Završen Pravni fakultet;
 • Najmanje deset godina profesionalnog iskustva u provođenju sličnih zadataka, sa iskustvom u izradi analiza u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke;
 • Iskustvo u izradi propisa u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke;
 • Iskustvo u radu na projektima na temu unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja;
 • Stručno znanje u oblasti sistema srednjeg stručnog obrazovanja u BiH, sa posebnim akcentom na ZDK;
 • Iskustvo u facilitiranju i moderiranju sastanaka;
 • Registrovan advokat (ostvaruje prednost). 

IV        KRITERIJI ZA IZBOR PONUDE

 • Ponude mogu dostaviti isključivo fizička lica.
 • Ponuda treba sadržavati ukupnu vrijednost svih aktivnosti navedenih u zasebnom dokumentu „Opis aktivnosti“.
 • Kriterij za izbor/dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, koja ispunjava zahtjeve navedene u dokumentu „Opis aktivnosti“ predmetne nabavke i koja sadržava dokaze o ispunjavanju potrebnih kvalifikacija eksperta, navedenih u tački III ovog Zahtjeva. 

Imenovana Komisija za nabavke u projektu, ocjenjuje svaki od III KVALIFIKACIJE EKSPERTA sa bodovima od 5 do 0, (od najbolje do najslabije rangiranog ponuđača), dok 0 bodova se može dodijeliti samo ponuđaču koji uopšte nije dostavio konkretan dokaz o ispunjavanju kvalifikacije/a u svojoj ponudi.

Komisija za nabavke u projektu, kreira tabelu koja će sadržavati ocjene za svakog ponuđača prema svakom od III KVALIFIKACIJE EKSPERTA, sa ukupnim ocjenama.

Komisija za nabavke u projektu kreira tabelarno i sumu bodova koje su ponuđači pojedinačno ostvarili, a zatim uz Zapisnik daje preporuku predsjednici Komore da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. 

 1. FORMA I ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Zahtjev za dostavu ponude – „Izrada dokumenta preporuka za integraciju mentora praktične nastave i master trenera u sistem SSO ZDK“ objavljuje se na službenoj stranici Komore www.pkzedo.ba , dana 20.02.2024. godine.

Ponude u pdf formatu dostaviti putem maila: pkzedo@bih.net.ba najkasnije do 27.02.2023. godine do 15:00 sati ili lično na adresu Komore ulica Mehmedalije Tarabara 15, 72000 Zenica.

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje. 

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A 

mr.sci. Diana Babić, s.r.

Opis aktivnosti eksperta u okviru postupka nabavke usluga