Zahtjev za dostavu ponude – „Realizacija edukacije za uposlenike Privredne komore ZDK za pružanje poslovne podrške u oblasti digitalizacije start-upa i mladih poduzetnika“

Broj: 01-68/24

Zenica, 20.02.2024.g.

Na osnovu člana 47. Statuta Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/99, 4/02, 7/06, 6/15, 3/15 i 20/22); Uputstva o nabavci roba i usluga u toku implementacije projekta Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-394/23 od 01.09.2023. godine; Odluke o nabavkama za projekt „Izgradnja i unapređenje kompetencija osoblja Privredne komore ZDK za pružanje poslovne podrške u oblasti digitalizacije start-upa, mladim poduzetnicima i proizvodno-prerađivačkim kompanijama“, broj: 01-49/24 od 07.02.2024. godine; shodno odredbama Ugovora o dodjeli poticajnih finansijskih sredstava, broj: 01-11-3-2063/23 od 29.12.2023. godine, objavljuje se 

PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude – „Realizacija edukacije za uposlenike Privredne komore ZDK za pružanje poslovne podrške u oblasti digitalizacije start-upa i mladih poduzetnika 

Poštovani/a, 

Privredna komora ZDK, za potrebe implementacije projekta „Izgradnja i unapređenje kompetencija osoblja Privredne komore ZDK za pružanje poslovne podrške u oblasti digitalizacije start-upa, mladim poduzetnicima i proizvodno-prerađivačkim kompanijama“, objavljuje ovaj zahtjev prema pravnim licima za dostavu ponude, kako slijedi: 

I          PREDMET I VRIJEDNOST NABAVKE

Predmet nabavke je dostava ponude za pružanje usluge, kako slijedi:

 • Realizacija edukacije za uposlenike Privredne komore ZDK za pružanje poslovne podrške u oblasti digitalizacije start-upa i mladih poduzetnika;

Vrijednost nabavke je:

 • Ukupna vrijednost nabavke iznosi 6000,00KM, sa svim pripadajućim porezima. 

II         OBAVEZE PRUŽAOCA USLUGE

 1. Realizacija edukacije za uposlenike Privredne komore ZDK za pružanje poslovne podrške u oblasti digitalizacije start-upa i mladih poduzetnika će se održati u periodu 15.-29.03.2024. godine, u terminu oko kojeg se sporazume izabrani ponuđač i Privredna komora ZDK, u prostorijama Komore ili kombinovano (u prostorijama Komore i u online formatu).
 2. Po okončanoj edukaciji, izabrani ponuđač je obavezan dodijeliti adekvatna uvjerenja polaznicima edukacije (do 6 uposlenika Privredne komore ZDK) koji su prisustvovali na 80% ili više edukacije.
 3. Ponuđač u formi ponude dostavlja vlastiti plan održavanja edukacije, odnosno: teme za obuku, kao i trajanje istih, izraženo u satima ili danima. 

III       ELEMENTI PONUDE

Ponude, na memorandumu ponuđača, moraju sadržavati slijedeće elemente:

 • Ukupna cijena ponude - mora biti izražena sa svim pripadajućim porezima;
 • Dužina trajanja obuke (izraženo u satima/danima);
 • Dužina trajanja obuke u Komori (dali će edukacija biti održana samo u fizičkom formatu u Komori ili i u online formatu, i u kojem trajanju) izražena na mjerljiv način (u satima/danima obuke ili procentualno);
 • Dali će ponuđač obezbijediti radni materijali i ako da, u kojem formatu (print/kombinovano/elektronski);
 • Dali će ponuđač u okviru edukacije pružiti i obuku osoblju Komore na nekom od digitalnih pomagala ili naprednih aplikacija/programa/softvera, što bi kao praktičan primjer digitalizacije osoblje Komore moglo korisiti u pružanju poslovne podrške u narednom periodu;
 • Reference ponuđača u oblasti digitalizacije, sa fokusom na održavanje edukacija iz oblasti digitalizacije. 

IV        KRITERIJI ZA IZBOR PONUDE

 • Ponude mogu dostaviti isključivo pravna lica.
 • Ukupna cijena ponude ne može biti veća od 6.000,00KM sa svim pripadajućim porezima.
 • Obaveza izdavanja uvjerenja polaznicima edukacije koji su prisustvovali na 80% ili više edukacije je eliminatoran uslov za dalju proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača.
 • Kriterij za izbor/dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, u skladu sa III ELEMENTI PONUDE ovog Zahtjeva, koje ocjenjuje Komisija za nabavke u projektu, na slijedeći način:

Imenovana Komisija za nabavke u projektu, ocjenjuje svaki od III            ELEMENTI PONUDE sa bodovima od 5 do 0, (od najbolje do najslabije rangiranog ponuđača), dok 0 bodova se može dodijeliti samo ponuđaču koji uopšte nije naveo konkretan element u svojoj ponudi.

Komisija za nabavke u projektu, kreira tabelu koja će sadržavati ocjene za svakog ponuđača prema svakom od III       ELEMENATA PONUDE, sa ukupnim ocjenama.

Komisija za nabavke u projektu kreira tabelarno i sumu bodova koje su ponuđači pojedinačno ostvarili, a zatim uz Zapisnik daje preporuku predsjednici Komore da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. 

 1. FORMA I ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Zahtjev za dostavu ponude – „Realizacija edukacije za uposlenike Privredne komore ZDK za pružanje poslovne podrške u oblasti digitalizacije start-upa i mladih poduzetnika“, objavljuje se na službenoj stranici Komore www.pkzedo.ba , dana 20.02.2024. godine.

Ponude u pdf formatu dostaviti putem maila: pkzedo@bih.net.ba najkasnije do 27.02.2023. godine do 15:00sati ili lično na adresu Komore, ulica Mehmedalije Tarabara 15, 72000 Zenica.

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje.  

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A 

mr.sci. Diana Babić, s.r.