TREĆI TEMATSKI SASTANAK MEĐUKANTONALNE FOKUS GRUPE ZA UNAPREĐENJE SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA

Zenica, 28.3.2023

Treći tematski sastanak Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja održan je u hotel Blanca na Vlašiću, 21.-22.03.2023. godine i imao je u fokusu slijedeće teme:

  • Predstavljanje zaključaka sa sastanka održanog sa PU FBiH u vezi razvijenog Excel formata za prijavu, obračun i uplatu doprinosa za PIO za učenike na praktičnoj nastavi/ferijalnoj praksi.
  • Predstavljanje osnovnih odrednica Nacrta Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo
  • Predstavljanje inicijative za autentično tumačenje Zakona o zdravstvenom osiguranju u FBiH
  • Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi zahtjeva za izdavanje mišljenja Agenciji za zaštitu ličnih podataka - Zaštita ličnih podataka učenika u procesima prijave, obračuna i uplate doprinosa za PIO.

Kao izvanredan uspjeh rada Međukantonalne radne grupe, ali i Međusektorske radne grupe ZDK jeste činjenica da je Federalno ministarstvo finansija u okviru glavne grupe rashoda u Kontnom planu za budžet i budžetske korisnike - Ostali doprinosi, otvorilo i novi analitički konto rashoda 612212 - Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima. Analogno tome, Federalno ministarstvo finansija otvorilo je i novi analitički konto prihoda 712127 - Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima. Navedena službena objava će omogućiti da kroz rad Međukantonalne fokus grupe, primjeri dobre prakse koji su ostvareni u vezi sa ovim pitanjem u Zeničko-dobojskom kantonu, budu rašireni i na ostale kantone u FBiH.

 

IMG_1137

IMG_1168

Treći tematski sastanak Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja realiziran je u okviru projekta „Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2 Zeničko-dobojski kanton“, koji Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona implemetira u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), a podržan je od strane Taiwanbusiness – EBRD fonda tehničke saradnje.