INICIJATIVA ZA USKLAĐIVANJE ODLUKE O PROVOĐENJU ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI U BOSNI I HERCEGOVINI SA ZAKONOM O CARINSKOJ POLITICI U BOSNI I HERCEGOVINI

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona kontinuirano poduzima aktivnosti u interesu kompanija, a time i izvoznika sa područja Zeničko-dobojskog kantona, obzirom da su kompanije iz našeg kantona, zajedno sa kompanijama iz Tuzlanskog kantona, najveći izvoznici iz Bosne i Hercegovine. Zeničko-dobojski kanton je strateški važan kanton za razvoj cijele BiH, kanton čiji izvoz u prva tri mjeseca 2022. godine je iznosio 563,9 miliona KM i kanton koji sa 19,05% participira u ukupnom izvozu F BiH i 12,85% u ukupnom izvozu BiH.

Upravni odbor Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona je održao posebnu tematsku sjednicu posvećenu primjeni novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, na kojoj su usvojeni važni zaključci, a na osnovu kojih,

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, od relevantnih nivoa vlasti i institucija, zahtijeva:

  1. Da se dosljedno primjenjuje Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (”Sl. glasnik BiH”, br. 58/15). Tražimo da provedbeni akt, Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (“Sl. glasnik BiH”, br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21 i 49/21), koji je donijelo Vijeće ministara BiH, bude u saglasnosti sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. Trenutna Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini je u suprotnosti sa Zakonom, što je neprihvatljivo. Zbog toga je neophodno, da se iz provedbenog akta, u članu 220. stav (2) (Pojednostavljeni postupak prijavljivanja) briše dio teksta: “Kao pojednostavljena carinska deklaracija ne može se koristiti trgovinski ili službeni dokument.”
  2. Pojednostavljeno carinjenje mora i dalje ostati na snazi. Drugim riječima, mora se omogućiti da se i dalje, kao pojednostavljena carinska deklaracija koriste trgovinski ili službeni dokumenti, u koje spada i faktura. Ne postoji alternativa pojednostavljenom carinjenju.

U protivnom, ukidanjem pojednostavljenog postupka carinjenja „po fakturi“, ugrozit će se izvoz, produžiti rokovi isporuke prema kupcima, povećati cijene troškova prevoza proizvoda, smanjiti proizvodnja i poslovne aktivnosti, a time ugroziti ekonomski razvoj i kantona i Federacije BiH, kao i cjelokupne države.

Gore navedene zahtjeve smo poslali:

  • Premijeru Vlade Federacije BiH, g-dinu Fadilu Novalić,
  • Predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, g-dinu Zoranu Telgetlija,
  • Premijeru Vlade Zeničko-dobojskog kantona, g-dinu Mirnesu Bašić.

Očekujemo da će gore imenovani, snagom svog autoriteta, podržati Inicijativu i shodno svojim ingerencijama, uticati na hitno usklađivanje provedbenog akta sa Zakonom, odnosno, na dosljednu primjenu novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.