VI sastanak Međusektorske radne grupe ZDK

U okviru Projekta „Unapređenje zakonodavnog okvira za integrisanje dualno organizovanog stručnog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona“, kojeg implementira Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i ostalim akterima, uz finansijsku podršku njemačke organizacije Zusammenarbeit GIZ, realiziraju se i aktivnosti Međusektorske radne grupe Zeničko-dobojskog kantona.

N2

S tim u vezi, u Neumu, 11.05.2022 i 12.05.2022. godine, održan je VI sastanak Međusektorske radne grupe Zeničko- dobojskog kantona.

Sastanku su prisustvovali Premijer Zeničko-dobojskog kantona, Ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona sa saradnicima, Ministrica Ministarstva za rad i socijalnu politiku Zeničko-dobojskog kantona sa saradnicima, predstavnica Ministarstva privrede, predstavnica Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, predstavnica Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, predstavnica Porezne uprave Zenica, predstavnica Porezne uprave Sarajevo, predstavnici kompanija: Tisa-Komerc doo Žepče, Ena tex doo Zavidovići, predstavnici škola: Mješovita srednja škola Zavidovići i Mješovita srednja škola Zenica, predstavnici GIZ-a i Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona.

Na sastanku su članovima Međusektorske radne grupe Zeničko-dobojskog kantona predstavljeni dosadašnji zaključci, preduzeti koraci i konkretni prijedlozi rada podgrupa Međusektorske radne grupe Zeničko-dobojskog kantona koje su razmatrale problematiku Zakona o radu FBiH, Zakona o porezu na dohodak FBIH,  Zakona o doprinosim FBiH, pitanja zaštite učenika tokom izvođenja praktične nastave, evidencije učenika i zdravstvenog (sanitarnog) nadzora, a sve sa aspekta srednjeg stručnog obrazovanja.

Doneseni su zaključci i definisani naredni koraci djelovanje rada Međusektorske radne grupe Zeničko-dobojskog kantona, uz napomenu da je Međusektorska radna grupa Zeničko- dobojskog kantona primjer dobre prakse i u Bosni i Hercegovini i regionu.

N3

Zahvaljujući finansijskoj i tehničkoj pomoći njemačke organizacije GIZ, planirano je formiranje Međukantonalne fokus grupe, kako bi zajedničkim djelovanjem kreirali inicijative i iste uputili prema federalnim nivoima vlasti u cilju unapređenja zakonodavnog okvira srednjeg stručnog obrazovanja, te, u konačnici, doprinijeli uspostavljanju mehanizama neophodnih za sistemska rješenja navedene oblasti. 

N4

Međusektorska radna grupa će nastaviti i u narednom periodu, i dalje, kontinuirano, raditi na unapređenju zakonodavnog okvira u cilju pronalaženja mehanizma za sistemska rješenja u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja.