JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odobora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH prikuplja prijave za novu grupu za Usavršavanje predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, prema Uredbi Vlade F BiH, (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22), te Programu usavršavanja ("Službene novine F BiH", br. 69/18) i objavljuje  

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala 

Zainteresovani kandidati prijavu mogu izvršiti dostavom prijavnog upitnika (upitnik).

Potrebna dokumentacija:
1. popunjen prijavni upitnik 
2. ovjerena kopija diplome i
3. uvjerenje o radnom iskustvu u struci (original ili ovjerena kopija)

Napomena: Obzirom da je došlo do izmjene što se tiče prateće dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu za usavršavanje, ubuduće svi prateći dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije, a polaznici neće moći pristupiti obuci bez uredne i potpune prijave.

Prijave i sve dodatne informacije, na mail: pkzedo@bih.net.ba, putem faxa na broj: 032/465-852 ili poštom, na adresu: Mehmedalije Tarabara br.15, 72000 Zenica.

Cijena usavršavanja (edukacija, literatura, ispit i certifikacija) je 880,00 KM po polazniku, plaćanje se vrši prema uputstvu Privredne/Gospodarske komore FBiH, nakon formiranja grupe i određivanja datuma početka usavršavanja. Informacije o rokovima i načinu uplate bit će Vam dostavljene nakon određivanja datuma početka.

Rok za podnošenje prijava kao i tačan termin početka usavršavanja, naknadno će biti utvrđeni, a po formiranju nove grupe polaznika.

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona
Mehmedalije Tarabara br.15, 72000 Zenica

 

• PROGRAM USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Uredba_Vlade_Federacije_Sluzbene_novine_19_22