site menu

Struktura
organizacije Privredne komore ZDK

SKUPŠTINA KOMORE (35)

NADZORNI ODBOR (5) | UPRAVNI ODBOR(11)

PREDSJEDNIK KOMORE (1)

SEKTOR ZA INDUSTRIJU, USLUGE I PROJEKTE 

 • Udruženje energetike, rudarstva i industrije;
 • Udruženje tekstila, kože i obuće;
 • Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije;
 • Udruženje građevinarstva i industrije građevinskog materijala;
 • Udruženje šumarstva, prerade drveta, papirne i grafičke industrije;
 • Udruženje prometa i komunikacija, komunalnih djelatnosti, ugostiteljstva i turizma ;
 • Udruženje trgovine, bankarstva, osiguranja i poslovnih usluga.
 • Projekti.

SEKTOR ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

 • Ekonomski, računovodstveni, analitički i pravni poslovi za potrebe organa Komore u skladu sa zakonskim i statutarnim obavezama i ovlaštenjima i godišnjem programu rada Komore.
 •  

SEKTOR ZA INFORMATIKU, STATISTIKU I JAVNA DOKUMENTA

 • Vođenje i ažuriranje baze podataka ZDK, mjesečne, kvartalne i godišnje informacije o stanju u privredi ZDK
 • Kreiranje i ažuriranje WEB stranice Privredne komore ZDK
 • Poslovi izdavanja javnih dokumenata (uvjerenja o porijeklu proizvoda).