IZJAVA
o pristupanju u članstvo Komore

Izjavljujemo da pristupamo/nastavljamo članstvo u
Privrednoj/Gospodarskoj komori Kantona/Županije
ZENIČKO-DOBOJSKI
a time i u člansvo Privredne/Gospodarske komore
Federacije Bosne i Hercegovine

Pristupanjem u člansvo komora preuzima prava i obaveze utvrđene Zakonom o privrednim/gospodarskim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 35/98 i 34/03), statuta i drugih akata komora.

01 NAZIV PRAVNOG LICA
 
02 ADRESA:
01. Kanton /Županija ZENIČKO-DOBOJSKI
02. Grad
03. Poštanski broj, općina
04. Ulica i broj
05. Telefon
06. Fax
07. E-mail
08. Ovlašteno lice (ime i prezime)
09. Telefon ovlaštenog lica
 
03 PODACI O PRAVNOM LICU
01. Datum osnivanja
02. Identifikaciski broj
03. Carinski broj
04. Registri. djelatnost (SKD i naziv)
05. Oblik vlasništva
05.05 Osnivački kapital
06. Broj zaposlenih
 
Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana