Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad/praktična nastava, sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog registra poslodavaca

Na osnovu člana 18. stav (1), Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa članom 18. stav (3), Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 05/14 i 13/18), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na osnovu prijedloga Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, donijelo je           

Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad/praktična nastava, sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog registra poslodavaca

U skladu sa odredbama ovog Pravilnika, poslodavci kod kojih se izvodi praktični rad/praktična nastava, dužni su da se verifikuju za navedeno. Cjelokupnu proceduru verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktični rad/praktična nastava, prema ovom Pravilniku provodi Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona.

Neophodno je da svi poslodavci kod kojih se izvodi praktični rad/praktična nastava, dostave putem pošte, kompletnu dokumentaciju Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se donijelo predmetno Rješenje i isti bili upisani u Jedinstveni registar poslodavaca kojih se obavlja praktičan rad/praktična nastava.

Kompletna dokumentacija podrazumijeva:

te

  • Potvrdu o registraciji kod poreskih organa – poreski identifikacioni broj;
  • Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;
  • Dokaz o stručnoj spremi zaposlenih koji vrše obuku polaznika; - ime i prezime i vrstu stručne spreme zaposlenih koji vrše praktičnu obuku kod poslodavca – IZJAVA POSLODAVCA NA MEMORANDUMU.
  • Izjavu ovlaštene osobe kod Organizatora obrazovanja da Poslodavac ispunjava materijalno-tehničke uslove za obavljanje obuke polaznika u skladu sa odobrenim programom. – IZJAVA ORGANIZATORA OBRAZOVANJA da POSLODAVAC ispunjava materijalno-tehničke uslove za obavljanje obuke polaznika u skladu sa odobrenim programom (obavezno navesti naziv programa).
  • Naziv i vrstu programa obrazovanja odraslih za provođenje praktične nastave/praktičnog rada, za koje poslodavac ima prostorne, materijalne, tehničke uvjete i/ili kadrovske uvjete da se praktična nastava realizira u njegovim poslovnim prostorima; - IZJAVA POSLODAVCA NA MEMORANDUMU, na kojoj podatke o nazivu i vrsti programa obrazovanja odraslih POSLODAVAC preuzima sa IZJAVE ORGANIZATORA OBRAZOVANJA (pod rednim brojem 5.).
  • Dokaz o uplati naknade za upis u Jedinstveni registar za Privrednu komoru ZDK.       

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju:

Kontakt osoba: Nedžad Jusufhodžić 

Telefon: ++387/32/465-851

E-mail: njusufhodzic@pkzedo.ba